การออแบบและเทคโนโลยี ม.3

บทที่ 1  เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

บทที่ 2 เทคโนโลยีแก้ปัญหา

บทที่ 3 เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่า