วิทยาการคำนวณ ม.1

บทที่ 1  แนวคิดเชิงคำนวณ

บทที่ 4  การโปรแกรมด้วย  Scratch

บทที่ 5  ข้อมูลและการประมวลผล

ข้อมูล

การรวบรวมข้อมูล 

การประมวลผลข้อมูล ตอนที่ 1 

การประมวลผลข้อมูล ตอนที่ 2 

การสร้างทางเลือก 

บทที่ 6  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย