วิทยาการคำนวณ ม.2

บทที่ 1  แนวคิดเชิงคำนวณ

บทที่ 3  การแก้ปัญหาด้วย  Scratch

บทที่ 4 หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

บทที่ 5  เทคโนโลยีการสื่อสาร

บทที่ 6  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ